قدم بر دیدگان ما گذاشتید

سپاس بیکران خدای را که ما را میزبان قدم های مبارک شما قرارداد.

تمامی کارکنان شهرک نمایشگاه های بین المللی یزد عاشقانه بر این عهد هستند که خدماتی نوین در عرصه خدمات نمایشگاهی به مشتریان خود اعم از صنایع تولیدی، اصناف ، بازاریان ، بازدیدکنندگان و دستگاه های متولی ارائه نمایند.

از این که ما را در این عرصه یاری مینمایید ، صمیمانه متشکریم.