" تبلیغات محیطی نمایشگاه بین المللی یزد به شرکت تجارت گسترهمای کویر واگذار شده است "